05.12.2019.

Opći uvjeti ugovora o najmu vozila

1. Uvodne odredbe

1.1. Pojedine riječi i izrazi u smislu ovih Općih uvjeta ugovora o najmu vozila (dalje: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

a) „Najmodavac“- Adriaticum travel d.o.o., Zadar, Trg kneza Višeslava 8, OIB: 86274795305, koje pod komercijalnim nazivom i brandom AIR rent-a-car obavlja djelatnost iznajmljivanja vozila , e mail: info@air-rentacar.hr , Telefon: +385 (0)91 43 38 330:

b) „Najmoprimac“- fizička ili pravna osoba, koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje, osim ako je riječ o najmu sklopljenom putem trgovačkog zastupnika/agenta koji je od Korisnika u ime i za račun AIR rent'a car-a primio ispunjenje novčanog iznosa na ime najamnine za ugovoreno trajanje najma koje je navedeno na potvrdi/voucheru iz točke 4.5 Uvjeta, u kojem slučaju se najmoprimcem smatra Vozač/Vozač 1.

c) “Vozač ili Vozač 1” – osoba koja preuzima vozilo od AIR rent'a car-a.

d) „Vozač 2., 3 itd“- osoba(e) navedene na Ugovoru koje su uz Vozača ovlaštene upravljati vozilom (dalje: Dodatni vozač(i));

e) »Potrošač« je fizička osoba korisnik najma koja sklapa ugovor o najmu ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;

f) Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač AIR rent'a car-a su solidarno odgovorni su za ispunjenje i poštovanje svih odredbi Uvjeta i Ugovora o najmu te se u daljnjem tekstu podrazumijevaju jednom riječju „Korisnik“, ukoliko iz Ugovora ili konteksta ne proizlazi drukčije.

g) „Neovlašteni korisnik/vozač – svaka osoba koja nije na Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni korisnik vozila (osim osobe za koju pravna osoba u skladu s točkom 9.2..2. ovih Uvjeta dostavi podatak kao korisniku odnosno vozaču vozila), kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje odnosnom klasom i kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje/vozačka dozvola oduzeta, izrečena zabrana upravljanja vozilom i pravna sankcija.;

h) „Treća osoba“ – znači svaka fizička ili pravna osoba različita od AIR rent'a car-a i od Korisnika vozila koje je predmet najma (npr. putnici u vozilu, osobe izvan vozila, drugi sudionici u prometu, pješaci i sl.);

i) „Početak najma“ – znači datum i vrijeme preuzimanja vozila u najam odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan preuzeti vozilo u najam;

j) „Završetak najma“ – znači datum i vrijem vraćanja vozila AIR rent'a car-u odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan vratiti vozilo AIR rent'a car;

k) „Mjesto preuzimanja i vraćanja/drop off“ – znači mjesto/poslovnicu AIR rent'a car-a na kojem Korisnik preuzima vozila na početku najma i vraća vozilo na završetku najma, odnosno mjesto na kojem je Korisnik obvezan vozilo preuzeti i vratiti;

l) „Vozilo“- znači vozilo navedeno na Ugovoru o najmu, koje se daje u najam;

m) „Ugovor o najmu“ – znači pojedinačni ugovor koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam (dalje Ugovor).

1.2.Ovi Uvjeti sadržavaju sve predugovorne obavijesti s kojima se potrošač i svaki drugi Korisnik mora upoznati prije sklapanja Ugovora o najmu

1.3.Korisnik rezerviranjem najma vozila od AIR rent'a car-a odnosno sklapanjem ugovora o najmu vozila potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i pristaje na primjenu istih.

1.4.Na pojedini Ugovor o najmu koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila u poslovnici AIR rent'a car-a primjenjuju se ovi Uvjeti o najmu koji dopunjuju odredbe Ugovora o najmu. U slučaju nesuglasja odredbi pojedinog Ugovora o najmu i ovih uvjeta primjenjuju se odredbe ovih Uvjeta.

2. Predmet ugovora

2.1. AIR rent'a car-a temeljem ugovora Najmoprimcu predaje na uporabu vozilo u stanju podobnom za ugovorenu uporabu, dok se Najmoprimac obvezuje za to plaćati najamninu, druge naknade i troškove, sve pod uvjetima utvrđenim Ugovorom, Uvjetima i cjenicima AIR rent'a car-a . Vrsta i marka vozila koje se daje u najam bit će navedena u ugovoru o najmu.

3. Uvjeti najma

3.1.Uvjet za sklapanja ugovora o najmu i korištenje vozila jest da Korisnik:

a) ima najmanje 18 godine starosti,

b) posjeduje valjanu važeću vozačku dozvolu za upravljanje odnosnom kategorijom vozila najmanje 1 godinu (tj. 365 dana od dana izdavanja);

c) ima važeću kreditnu karticu koju prihvaća AIR rent'a car kojom će garantirati za obveze koje mogu nastati iz najma i u svezi najma vozila, sukladno ovim Uvjetima i Ugovoru.

3.2.Korisnik je dužan prilikom preuzimanja vozila u najam i kao uvjet preuzimanja vozila predočiti AIR rent'a car-u izvornike važećih isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola), kojima će dokazati da udovoljava gore navedene uvjete za upravljanje vozilom. AIR rent'a car će za svoje potrebe zadržati preslike predmetnih isprava.

3.3. Vozač koji u ime Najmoprimca pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor o najmu jamči da za to ima ovlaštenje, te jamči i odgovoran je AIR rent'a car-u, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora.

4. Rezervacije i sklapanje ugovora na daljinu

4.1.Kada želi rezervirati vozilo za najam, Korisnik se može obratiti AIR rent'a car-u kroz različite kanale (preko AIR rent'a car-ovog e-maila: info@air-rentacar.hr, telefona, web-a, putem posrednika, zastupnika/agenata i sl.). "Rezervacija" za najam vozila je zapis u AIR rent'a car-ovoj evidenciji kojom Korisnik pod svojim imenom, prezimenom i ostalim podacima koji će tom prilikom biti zatraženi izražava želju i namjeru za najam određene klase vozila od AIR rent'a car-a određenog sata, dana i u određenom mjestu (vrijeme, datum i mjesto preuzimanja vozila) i za vraćanje vozila AIR rent'a car-u na određeno vrijeme, datum i mjesto (vrijeme, datum i mjesto vraćanja vozila). Vrijeme preuzimanja i

vraćanja vozila iz rezervacije uvijek se izražava u lokalnom vremenu, tj. vremenu AIR rent'a car-a.

4.2. AIR rent'a car u pravilu prihvaća rezervacije samo za klasu/tip vozila, a ne za vozila pojedinih marki, modela, godina proizvodnje ili modela s određenim karakteristikama koje nisu zajedničke svim vozilima u klasi, pa stoga AIR rent'a car nije u obvezi isporučiti vozilo marke koju je Korisnik rezervirao.

4.3. Prilikom vršenja rezervacije na neki od načina iz stavka 1. ove točke Uvjeta, Korisniku će biti pružene odnosno dostupne informacije o osnovnoj cijeni najma s PDV-om po danu, kao i informacije o dodatnim uslugama, dodatnoj opremi i njihovim cijenama i o zaštitnim klauzulama iz točke 15 ovih Uvjeta, dok se dodatne naknade i troškovi obračunavaju sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu te primjenjivim važećim cjenicima AIR rent'a car-a.

4.4. Zaprimljenu će rezervaciju AIR rent'a car obraditi te istu može prihvatiti ili odbiti sukladno svojim uvjetima za takav najam, raspoloživosti vozila i sl, te o tome obavijestiti Korisnika putem dostupnog ili uspostavljenog kanala komunikacije.

4.5.U trenutku potvrđivanja rezervacije, navođenjem broja rezervacije, smatra se da je ugovor o najmu sklopljenna vremenski rok i za klasu/tip vozila iz potvrđene rezervacije. Za izvršenu i potvrđenu rezervaciju preko zastupnika, posrednika ili putem web-a Korisnik će dobiti na svoj e-mail koji je dostavio, odnosno od zastupnika ili posrednika, potvrdu rezervacije odnosno voucher što se smatra potvrdom potrošaču o sklopljenom ugovoru u smislu Zakona o zaštiti potrošača, dok će potrošač koji je rezervaciju izvršio nekim drugim sredstvom daljinske komunikacije (e-mail, tel. i sl.) ugovor odnosno potvrdu o sklopljenom ugovoru dobiti prilikom početka korištenja najma. Svaki potrošač koji je izvršio rezervaciju putem sredstva daljinske komunikacije pojedinačni ugovor o najmu potpisuje prilikom preuzimanja vozila.

4.6.Ugovor se smatra sklopljenim na određeno vrijeme koje će biti navedeno u potvrđenoj rezervaciji odnosno u Ugovoru o najmu.

4.7. Svaka strana snosi svoje troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u smislu ovoga članka.

5. Otkazivanje rezervacije i raskid ugovora

5.1.Ukoliko Potrošač ili Korisnik želi otkazati ili promijeniti rezervaciju (promjena klase vozila, početka najma, završetka najma, mjesta najma i sl.), mora o tome pravovremeno, čim je to moguće, a najmanje 24 sata prije početka najma, obavijestiti AIR rent'a car.

5.2.Da bi ostvario pravo na otkaz ili promjenu rezervacije iz prethodnog stavka, Potrošač ili Korisnik mora izjavu o otkazu ili promjeni rezervacije poslati AIR rent'a car-u elektroničkom poštom na e-mail: info@air-rentacar.hr, ili poštom na adresu Adriaticum travel d.o.o., Zadar, Trg kneza Višeslava 8  ili telefonom odnosno drugim dostupnim kanalom komunikacije, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte i broj rezervacije, potvrde odnosno vouchera.

5.3. Ako Potrošač ili Korisnik promijeni rezervaciju prije početka najma u odnosu na klasu vozila, početak ili završetak najma i mjesto, što mora biti potvrđeno od AIR rent'a car-a, AIR rent'a car pridržava pravo na promjenu cijene najma, prema važećim cijenama.

5.4.U slučaju da Potrošač ili Korisnik ne preuzme vozilo u najam na datum i u vrijeme početka najma, a da prethodno nije u skladu sa točkama 5.1. i 5.2. Uvjeta o tome obavijestio AIR rent'a car ili ako o razlozima kašnjenja pismeno ili telefonski ne obavijesti AIR rent'a car, rezervacija se protekom 3 sata od predviđenog početka najma smatra otkazanom. U tom slučaju AIR rent'a car zadržava pravo naplate osnovne cijene za odnosnu klasu vozila, sukladno ugovorenom trajanju najma.

5.5.Korisnik niti Potrošač ni u kojem slučaju nema pravo na raskid ugovora ako je najam počeo i ako je ugovor o najmu u potpunosti ispunjen, tj. nakon što je usluga najma vozila izvršena i vozilo vraćeno;

5.6.U slučaju da Potrošač ili Korisnik ipak vozilo vrati prije ugovorenog završetka najma i protivno prethodnom stavku, AIR rent'a car ima pravo naplatiti najam do ugovorenog roka završetka najma, a ako vozilo koristi i nakon završetka najma, AIR rent'a car ima pravo naplatiti najam sve do vraćanja vozila AIR rent'a car-u, kao i dodatne naknade za kašnjenje s povratkom vozila.

6. Osnovna cijena najma, dodatne usluge, naknade i troškovi

6.1.Osnovna cijena najma vozila po danu u pravilu se odnosi samo na cijenu najma samog vozila, osim ako u cjeniku ili Ugovoru o najmu nije drukčije navedeno.

6.2.Dodatne usluge, naknade i troškovi koji se sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu i cjenicima AIR rent'a car-a plaćaju posebno nisu uključeni u cijenu najma.

6.3. Cijene najmova, dodatnih usluga, naknada i troškova podložne su promjenama sukladno poslovnim odlukama AIR rent'a car-a, promjenama poreznih stopa ili državnih nameta i propisa. Korisnik može kontaktirati AIR rent'a car o cijenama za iznajmljivanje vozila kroz različite kanale, uključujući telefonske linije, web stranice, putničke agente, zastupnike i posrednike, te su takve informacije informativnog karaktera i ne stvaraju prava i obveze.

6.4.Korisnik je obvezan platiti AIR rent'a car-u osnovnu cijenu najma i dodatne usluge i opremu koje je koristio (npr. GPS, dječje sjedalice i sl.) kao i sve dodatne naknade, usluge i troškove koji su navedeni u Ugovoru o najmu, ovim Uvjetima, zakonskim propisima, cjenicima i tarifama AIR rent'a car-a.

6.5.Naknade i troškovi koji se posebno plaćaju prije ili po završetku najma prema važećim cjenicima i tarifama AIR rent'a car-a uključuju, ali se ne ograničavaju na:

a) naknada za dodatnog vozača;

b) naknada za vozače mlađe od 21 godine;

c) naknada za jednosmjerne najmove, tj. najmove kada Korisnik vozilo u najam preuzmu u jednoj poslovnici AIR rent'a car-a, a vrati ga u drugoj poslovnici (ne primjenjuje se ako su navedene poslovnice u istom gradu) ili u mjestu u kojem AIR rent'a car uopće nema poslovnicu;

d) naknadnu za promjenu lokacije preuzimanja/vraćanja vozila

e) dodatne naknade za više prijeđenih kilometara od ugovorenog ili odobrenog;

f) gorivo i naknada za ulijevanje goriva, ako vozilo nije vraćeno s količinom goriva s kojom je preuzeto u najam;

g) naknada za kašnjenje s povratkom vozila,

h) naknada za kašnjenje s preuzimanjem vozila

i) naknada za preuzimanje, dostavu ili vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice ili za vrijeme

neradnih dana, blagdana i spomendana propisanih Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj ;

j) naknade za štete ili popravak vozila (ovisno o drugim odredbama Uvjeta i Ugovora o najmu), kao i sve troškove koji se odnose na rješavanja, naplatu i popravak takve štete ili popravka (uključujući pravne troškove);

k) ugovornu kaznu iz točke 15.2.

l) naknade za obradu i prijavu šteta

m) naknade za oštećenje ili gubitak dijelova, ključeva i opreme vozila;

n) naknada za gubitak ili oštećenje dokumentacije vozila;

o) naknada za čišćenje unutrašnjosti vozila ako je vozilo vraćeno izuzetno prljavo što zahtijeva dodatno čišćenje ili osvježenje vozila. To uključuje, ali nije ograničeno na, prolijevanja tekućine, hrane, povraćanje, ostale mrlje i neugodne mirise, uključujući dim cigarete i sl.;

p) prometne i/ili parkirne naknade/prekršaje, kao i sve druge slične naknade koje nastaju u svezi s

uporabom ili pogonom vozila (npr. cestarine, mostarine i sl.);

q) naknade za prevoženje vozila trajektom (ferry fee);

r) aerodromske pristojbe/naknade

s) administrativne naknade navedene u ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu ili cjenicima i tarifama AIR rent'a car-a;

7. Uvjeti plaćanja

7.1. AIR rent'a car prima kreditne kartice međunarodno priznatih kreditnih kartica tvrtki kao što su American Express, Diners Club, Mastercard, Visa.

7.2.Korisnik je obvezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici na iznos koji odredi AIR rent'a car prema svojoj procjeni, ovisno o klasi vozila, trajanju najma i dr. sve kao garanciju plaćanja najamnine, svih naknada i troškova iz ovih Uvjeta i Ugovora o najmu. Svaka osoba, različita od Korisnika, koja po Ugovoru o najmu predautorizira svoju kreditnu/debitnu karticu kao garanciju za obveze iz Ugovora, preuzima jamstvo za sve novčane obveze iz Ugovora o najmu kao jamac platac do iznosa predautorizacije.

7.3.Korisnik se obvezuje da će AIR rent'a car-u po važećem cjeniku, odmah ili u roku koji odredi AIR rent'a car, platiti najamninu, troškove, naknade, ugovorne kazne i sve druge iznose koji nastanu ili mogu nastati i u svezi najma i uporabe vozila. Odgovornost Najmoprimca, Vozača i Dodatnog vozača za plaćanje AIR rent'a car-u svih obveza iz ovih Uvjeta, Ugovora o najmu odnosno u svezi najma i uporabe vozila je solidarna.

7.4.Rezervacijom najma odnosno potpisom na Ugovor o najmu Korisnik, kao i svaki drugi davatelj garancije odnosno kreditne kartice, ovlašćuje AIR rent'a car da naplati sve iznose, naknade, troškove, ugovorne kazne, štete i dr. koji se plaćaju po ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu, cjenicima i tarifama AIR rent'a car-a terećenjem računa Korisnika, odnosno drugog davatelja kreditne kartice. Račun Korisnika odnosno drugog davatelja kartice, znači račun kreditne ili debitne kartice po kojoj je izvršena predautorizacija ili drugi dogovoreni račun.

7.5. AIR rent'a car može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tijekom ili nakon završetka najma, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s AIR rent'a car-om, što je slobodan izbor AIR rent'a car-a.

7.6. Ako Korisnik ne plati bilo koji iznos iz ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu u roku za plaćanje koji će biti naznačen na računu, ili Ugovoru o najmu, obavijesti ili drugom dokumentu, AIR rent'a car može, ne dovodeći u pitanje bilo koja druga svoja prava, naplatiti Korisniku sve dodatne troškove kao što je navedeno u nastavku:

a) zakonska zatezna kamata po stopi određenoj Hrvatskim propisima;

b) sve troškove koji su nastali za AIR rent'a car u svezi radnji poduzetih za naplatu potraživanja, bilo da ih je AIR rent'a car poduzeo sam ili putem agencije za naplatu potraživanja ili druge vanjske agencije ili odvjetničkog ureda;

8. Preuzimanje i vraćanje vozila

8.1. AIR rent'a car će vozilo isporučiti Korisniku, koji udovoljava uvjeta za najma, u dobrom i voznom stanju, sa svom potrebnom dokumentacijom, dijelovima, priborom i obveznom opremom. Korisnik eventualne primjedbe u svezi stanja vozila mora dati odmah, prije odvoženja vozila iz mjesta preuzimanja.

8.2.Korisnik potpisom Ugovora o najmu potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i svim popratnim dokumentima.

8.3.Korisnik se obvezuje vozilo vratiti sa svim dokumentima, rezervnim dijelovima i opremom, u istom stanju u kojem ga je preuzeo, u mjestu, na dan i vrijeme određeno Ugovorom o najmu i s količinom goriva s kojom ga je uzeo u najam.

8.4. Preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice moguća je na zahtjev Korisnika, za što AIR rent'a car ima pravo naplatiti naknadu po svom važećem cjeniku. Ako se vozilo vraća izvan redovnog radnog vremena, Korisnik se mora ponašati u skladu s uputama za vraćanje izvan radnog vremena, u kojem slučaju će ostati u potpunosti odgovoran za vozilo dok isto ne preuzme AIR rent'a car.

8.5.Dostava vozila Korisniku i preuzimanje vozila od Korisnika izvan poslovnice AIR rent'a car-a, ukoliko se dostava ili vraćanje vrši unutar grada gdje se nalazi poslovnica koja vozilo dostavlja odnosno preuzima naplaćuje se po važećem cjeniku AIR rent'a car-a. Dostava i preuzimanja izvan grada poslovnice, moguća je u slučaju da Korisnik prihvati posebnu ponudu koju će AIR rent'a car dati za takav slučaj.

9. Korištenje vozila

9.1.Korisnik se obvezuje:

a) da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom i s količinom goriva u kojem ga je preuzeo, ili ranije na zahtjev AIR rent'a car-a, a produženje ugovorenog trajanja najma, zatražiti od AIR rent'a car-a, najmanje 24 sata prije isteka samog roka najma, u protivnom se smatra da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo,

b) da vozilo neće preopteretiti, koristi za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za činjenje bilo kakvih nezakonitih djela;

c) da će vozilo koristi samo vozač ili dodatni vozač, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila;

d) da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama,

e) da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika,

f) da neće pušiti niti dozvoliti pušenje u vozilu;

g) da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zakočiti, zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, uz aktivaciju svih sigurnosnih sustava ako ih vozilo ima.

h) da će voziti samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa,

i) brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, tlak u gumama i dr.;

j) da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;

k) da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade,

l) da u vozilu neće prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli odnosnog vozila;

m) da vozilo neće voziti izvan granica EU, osim ako je to prethodno najavio AIR rent'a car-u prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, za što AIR rent'a car može naplatiti dodatnu naknadu sukladno svom cjeniku (prekogranična naknada). U slučaju kršenja prekograničnih i teritorijalna ograničenja korištenja vozila sve zaštitne klauzule za Korisnika iz točke 14. i 15 ovih. Uvjeta prestaju važiti.

n) da neće niti je ovlašten preuzimati nikakve obveze u ime AIR rent'a car-a u svezi vozila i njegove upotrebe i pogona.

9.2.Najmoprimac pravna osoba iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost AIR rent'a car-a, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uvjete, te ga je u tom slučaju obvezna upoznati s ovim Uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

10. Obveze Korisnika

10.1. Korisnik se obvezuje tijekom najma da:

a) će primjenjivati svu razumnu pažnju tj. pažnju dobrog domaćina/gospodarstvenika prilikom vožnje i parkiranja vozila;

b) će vodu u hladnjaku vozila i bateriji održavati na propisanoj razini;

c) će ulje u vozilu održavati na propisanoj razini;

d) će koristi samo vrstu goriva specificiranu za odnosno vozilo;

e) će tlak u gumama održavati na njihovom pravilnoj razini;

f) neće mijenjati podatke na mjeraču brzine ili mjeraču prijeđene kilometraže ;

g) ako žaruljica signalizira ili Korisnik smatra da vozilo zahtijeva mehanički pregled ili popravak, Korisnik će zaustaviti vožnju i odmah obavijestiti AIR rent'a car;

h) će osigurati da su svi vozači koji su ovlašteni koristiti vozilo tijekom trajanja najma u potpunosti upoznati i svjesni odredbi Ugovora o najmu i ovih Uvjeta.

11. Prometni prekršaji

11.1. Za sve kazne i naknade koje se odnose na promet i/ili parkiranje Najmoprimac, vozač i, dodatni vozači odgovaraju AIR rent'a car-u solidarno. AIR rent'a car može, u slučaju da dobije obavijest o prometnom ili parkirnom prekršaju/naknadi počinjenom za vrijeme najma, poslati Najmoprimcu i/ili vozaču ili dodatnom vozaču kopiju takve obavijesti čim je to moguće i pružiti potrebne informacije nadležnom tijelu za izdavanje takve obavijesti, kazne odnosno naknade na vozača, dodatnog vozača odnosno Najmoprimca.

11.2. AIR rent'a car ima pravo naplatiti vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu administrativnu naknadu od 160 kn+PDV (ako korisnik nije Hrvatski državljanin naknada se preračunava u EUR ili valutu zemlje Korisnika po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja terećenja/računa Korisniku) za pokriće troškova obrade i slanja obavijesti nadležnom tijelu, vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu vezanim uz prometne i/ili parkirne prekršaje i naknade.

11.3. U slučaju da AIR rent'a car bude u obvezi platiti naknade za prometne ili parkirne prekršaje, AIR rent'a car će nakon plaćanja istih teretiti Korisnika odnosno njegov račun, za iznos plaćene naknade, uvećane za kamate i druge troškove.

12. Oštećenje, kvar, prometna nesreća, krađa/nestanak vozila i gubitak dokumentacije

12.1. Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje, bez obzira na uzrok, Korisnik mora zaustaviti vozilo bez odgađanja, odmah obavijestiti AIR rent'a car i policiju o nastalom slučaju i zatražiti zapisnik o nastalom događaju, popuniti izvješće o događaju/ šteti, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.

12.2. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez odobrenja AIR rent'a car-a, osim u mjeri ukojoj je to potrebno kako bi se spriječilo daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini. Ako vozilo zahtijeva popravak ili zamjenu, odluka da se Korisniku pruži drugo vozilo pripada isključivo i samostalno AIR rent'a car-u.

12.3. Osobito u slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila, sudara sa životinjom, požara ili zapaljenja vozila ili eksplozije vozila, Korisnik je obvezan pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju.

12.4. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo naplaćuje se Korisniku prema važećem Cjeniku.

12.5. AIR rent'a car će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke, koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i odobrenje AIR rent'a car-a, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na AIR rent'a car i bit će priznat od strane AIR rent'a car-a ako je plaćen gotovinom pravnoj osobi.

12.6. Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, AIR rent'a car neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja.

12.7. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe AIR rent'a car-a, u protivnom nadoknada neće biti moguća.

12.8. AIR rent'a car ne odgovara za štete koje mogu nastati korisniku ili putnicima u vozilu ili trećim osobama i njihovoj imovini.

13. Odgovornost Korisnika za štetu

13.1. Korisnik je AIR rent'a car-u obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi vozila i štete koje nastanu u svezi uporabe vozila, što se odnosi ali se ne ograničava na:

a) bilo kakav gubitak, krađu, nestanak ili oštećenje vozila i njegovih dijelova, dodataka ili dodatne opreme;

b) svaku posljedičnu štetu, gubitke ili troškove nastale za AIR rent'a car, uključujući troškove popravka, spašavanja, gubitke zbog nemogućnosti iznajmljivanja vozila, ležarine, obrade šteta, pravne troškove i dr.;

c) svaki gubitak ili oštećenje putnika u vozilu, trećih osoba, njihovih vozila i imovine nastalih tijekom trajanja najma odnosno uporabe vozila.

13.2. Korisnik je u smislu prethodnog stavka osobito odgovoran za štete i gubitke nastale zbog:

a) nepoštivanja ovih Uvjeta (posebice točke 9 i 10), Ugovora o najmu i važećih propisa,

b) ako uslijed nepravilne uporabe vozila ili krivnje Korisnika dođe do oštećenja motora ili pogonskog

mehanizma vozila;

c) nedostatka motornog ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal,

sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila,

d) ako je ove štete izazvao neovlašteni korisnik ili vozač.

13.3. Korisnik odgovara i za svu drugu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa.

14. Osiguranje od odgovornosti prema trećima

14.1. AIR rent'a car-ova vozila su u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima osiguranja osigurana za štete koje uporabom vozila mogu nastati trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari za vrijeme najma.

14.2. Ovo osiguranje može biti nevažeće u slučaju da Korisnik prekrši bilo koju odredbu ovih Uvjeta, Ugovora o najmu, zakonskih propisa i uvjeta osiguranja, u kojem slučaju Korisnik pristaje da će nadoknaditi odnosno regresirati AIR rent'a car-u sve izdatke s tim u svezi, ako AIR rent'a car bude obvezan na naknadu štete trećoj osobi ili njihovom osiguravatelju.

15 Odgovornost za vraćanje vozila i zaštitne odredbe/klauzule

15.1. Korisnik se obvezuje vratiti Vozilo neoštećeno, u istom stanju u kojem ga je uzeo u najam, sukladno ostalim odredbama ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

15.2. Ukoliko Korisnik Vozilo ne vrati sukladno prethodnoj točki, neoštećeno i u stanju u kojem ga je preuzeo, obvezan je AIR rent'a car-u platiti ugovornu kaznu (penal) ovisno o kategoriji/klasi vozila i vrsti oštećenja, prema važećem cjeniku AIR rent'a car-a.

15.3. Osim ugovorne kazne, Korisnik je obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi s vozilom, sukladno točki 13.1. ovih Uvjeta i sukladno Ugovoru o najmu.

15.4. Odgovornost Korisnika iz točke 15.2 i iz točke 13.1.a) ovih Uvjeta (osim odgovornosti za nestanak dodatne opreme i dijelova vozila) može se ograničiti ugovaranjem zaštitnih odredbi/klauzula, što mora biti navedeno na Ugovoru, i plaćanjem u roku iz točke 7.3. ovih Uvjeta, dnevnog dodatka/naknada za ugovorene zaštitne klauzule iz točke 15.5. Uvjeta prema važećem cjeniku AIR rent'a car-a.

15.5. AIR rent'a car nudi Korisniku mogućnost ugovaranja niže navedenih zaštitnih odredbi/klauzula odnosno naknada:

a) CDW (Collision Damage Waiver) - ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu obveza Korisnika sesvodi/ograničava na obvezu plaćanja ugovorne kazne iz točke 15.2. Uvjeta, sukladno cjeniku AIR rent'a car-a za odnosnu kategoriju vozila. CDW klauzula ne ograničava odgovornost Korisnika za: uništenje/oštećenje automobilskih guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila i stakala u kojem slučaju je Korisnik, pored ugovorne kazne, dužan nadoknaditi AIR rent'a car-u i štetu na tim dijelovima vozila u punom iznosu popravka.

b) CDW + - ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu Korisnik se, pored obveze naknade štete iz točke 13.1.a), oslobađa i obveze plaćanja ugovorne kazne iz točke 15.2. Uvjeta. CDW + klauzula ne ograničava odgovornost Korisnika za: uništenje/oštećenje automobilskih guma, naplatka ili poklopca  naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila i stakala u kojem slučaju je Korisnik, pored ugovorne kazne, dužan nadoknaditi AIR rent'a car-u i štetu na tim dijelovima vozila u punom iznosu popravka.

c) c) TP (Theft Protection) – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu u slučaju krađe Vozila

odgovornost Korisnika ograničena na plaćanje ugovorne kazne iz točke 15.2. Uvjeta.

d) WUG (Wheel, Underside & Glass Inssurance ) – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu

Korisnik se oslobađa odgovornosti za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka,

uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala. WUG klauzula ne oslobađa Korisnika odgovornosti za oštećenje unutrašnjosti vozila. .

e) Plaćanjem dnevnog dodatka za osiguranje putnika (PAI) vozač i putnici u vozilu su osigurani od nesretnog slučaja za slučaj smrti i invaliditeta do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje je osigurano vozilo AIR rent'a car-a.

15.6. Da bi ostvario pravo na ograničenje odgovornosti iz prethodne točke 15.5. ovih Uvjeta, Korisnik je dužan dokazati da je vozilo pravilno koristio, da se pridržavao ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa, kao i eventualnu odgovornost treće strane za nastanak oštećenja vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik) i to najkasnije prilikom vraćanja vozila/završetka najma odnosno prilikom obračuna cijene, ugovorne kazne, naknada i štete od AIR rent'a car-a, u protivnom tada neće moći koristiti ograničenje odgovornosti.

16. Gubitak prava na zaštitne odredbe/klauzule

16.1. Korisnik prihvaća da se plaćanjem naknada za CDW, CDW+, WUG i TP klauzule ne ograničava, niti umanjuje niti isključuje materijalna odgovornost Korisnika prema točki 15. ovih Uvjeta ukoliko je, uključivo, ali ne ograničavajući se:

a) Korisnik upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, droga ili narkotika;

b) Korisnik upravljao vozilom kada je isto nesigurno ili nepogodno za vožnju, a takvo stanje je nastalo tijekom trajanja najma, što je uzrokovalo ili doprinijelo oštećenju vozila, a Korisnik je bio svjestan ili morao biti svjestan nesigurnosti ili nepogodnog stanja vozila;

c) Nastao mehanički kvar, oštećenje motora ili pogonskog mehanizma vozila i/ili električni ili elektronički kvar kao rezultat nepravilne uporabe vozila. Ovo izuzeće se također odnosi na oštećenja motora ili prijenosnog sustava izravno nastalog zbog bilo kojeg mehaničkog kvara ili loma;

d) dođe do oštećenja zbog nedostatka motornog ulja, nastavka vožnje bez ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, mjenjača, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila;

e) vozilo korišteno za utrke, obuku vozača, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, ispitivanje pouzdanosti, rally utrkama ili natjecanjima, ili za testiranje i u pripremi za bilo što od navedenog;

f) Korisnik propustio vozilo, kada ga napusti, zakočiti, zaključati sa zatvorenim prozorima i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, odnosno nije u mogućnosti predočiti ključeve i dokumente vozila;

g) vozilo koristio protivno njegovoj namjeni;

h) vozilo koristio po nerazvrstanim cestama

i) vozilom upravljao neovlašteni korisnik/vozač odnosno bilo koju štetu izazvao neovlašteni korisnik/vozač;

j) vozilom upravljao vozač bez vozačke dozvole ili vozač kojem je vozačka oduzeta ili mu je izrečena sankcija zabrane upravljanja vozilom;

k) kršio prekogranična ili teritorijalna ograničenja, tj. ako je korisnik vozio vozilo izvan granica EU, a da to prethodno nije najavio AIR rent'a car-u prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila i za to platio posebnu naknadu;

l) vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog grube nepažnje Korisnika odnosno osoba pod njegovom kontrolom i osoba za koje on odgovara;

m) vozilo preopterećeno više od specifikacija proizvođača iz prometne dozvole ili je u vozilu bilo više osoba od dopuštenog;

n) utovar i istovar u vozilo vršen u trenutku kada je vozilo na prometnici;

o) Korisnik propustio zaustaviti vozilo ili ostati na mjestu događaja nakon nastanka nesreće i osigurati

policijski zapisnik o događaju.

p) Došlo do pucanja ili oštećenja gume ili do oštećenja guma zbog upotrebe kočnica;

q) Šteta nastala zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu;

r) Šteta nastala na vozilu nakon završetaka ugovorenog trajanja najma odnosno nakon isteka odobrenog produženja trajanja najma;

s) Štete i oštećenja izazvane namjerno ili grubom krivnjom/nepažnjom Korisnika;

t) Ukoliko prije početka najma odnosno prije nastanka štete zaštitne klauzule nisu bile već ugovorene i navedene na Ugovoru o najmu

16.2. Plaćanjem naknada za CDW, TP, WUG i CDW+ klauzule ne ograničava se niti isključuje odgovornost Korisnika i u drugim okolnostima predviđenim zakonskim propisima i pravilima osiguranja koja uređuju gubitak prava iz osiguranja. Također, navedene klauzule ne isključuju niti ograničavaju odgovornost za štete na vozilu prouzročene ratnim operacijama ili pobunama, niti štete zbog gubitka/oštećenja dodatne i obvezne opreme vozila, ključeva i dokumenata.

16.3. Odgovornost Korisnika za nestanak i oštećenje dijelova, dodatne opreme, ključeva i dokumenata vozila, nije ograničena niti isključena CDW, TP, WUG i CDW+ klauzulama.

16.4. CDW, TP, WUG i CDW+ klauzule ni u kom slučaju ne ograničavaju niti isključuju odgovornost Korisnika za štete nastale trećim osobama i njihovoj imovini.

17. Pritužbe Korisnika

17.1. Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja ugovornih prava i obveza može dostaviti AIR rent'a car-u poštom ili elektroničkom poštom na:

➢Adriaticum travel d.o.o., Zadar, Trg kneza Višeslava 8, OIB: 86274795305

➢ e mail: info@air-rentacar.hr

17.2. AIR rent'a car će na zaprimljenu pritužbu odgovoriti u roku 15 dana od zaprimanja iste, te odgovor dostaviti Korisniku poštom ili elektroničkom poštom. Odluka AIR rent'a car-a u svezi prigovora je konačna.

18. Osobni podaci

18.1. U postupku sklapanja ugovora o najmu i izvršenja ugovora o najmu vozila AIR rent'a car obrađuje određene osobne podatke Korisnika, jer su ti podaci AIR rent'a car-u potrebni kako bi se ugovor o najmu mogao sklopiti i izvršavati.

Pristaje da kroz proces rezervacije vozila i sklapanja Ugovora o najmu dragovoljno daje AIR rent'a car-u svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, vozačka dozvola, putovnica i sl). Bez osobnih podataka najam neće biti moguće ostvariti.

18.2. Informacije o obradi osobnih podataka i pravima Korisnika u pogledu tih podataka objavljene su u „Izjavi o zaštiti privatnosti“ koja je dostupna na našoj web stranici AIR rent'a car-a https://www.air-rentacar.hr/

19. Gubitak osobne imovine

19.1. AIR rent'a car neće biti odgovoran Korisniku ili putnicima u vozilu za gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u vozilu bilo za vrijeme ili nakon završetka najma. Potpisivanjem Ugovora o najmu Korisnik se izričito odriče svih potraživanja prema AIR rent'a car-u za takve gubitke ili štete.

20. Otkaz ugovora o najmu

20.1. AIR rent'a car ima pravo raskinuti Ugovor o najmu i odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava AIR rent'a car-a prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.

21. Nadležnost suda i mjerodavno pravo

21.1. AIR rent'a car-u je cilj sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i svi neriješeni sporovi koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim Uvjetima, Ugovorom o najmu podliježu isključivoj nadležnost hrvatskih sudova i to prema registriranom sjedištu AIR rent'a car-a.

21.2. Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima ili Ugovorom o najmu primjenjuje se hrvatsko pravo.

22. Završne odredbe

22.1. Odredbe ovih Uvjeta podložne su promjenama od strane AIR rent'a car-a, te će izmijenjeni uvjeti biti objavljeni na web stranici AIR rent'a car-a, od kada i stupaju na snagu, ukoliko drukčije ne bude navedeno.

22.2. AIR rent'a car mora dati Korisniku prilikom preuzimanja vozila u najam jedan primjerak Ugovora o najmu koji se mora čuvati u vozilu tijekom trajanja najma i na zahtjev predočiti policiji ili drugim ovlaštenim osobama.

U primjeni od 01.12.2019. godine.

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »